عقد ، قبض ، تسلیم

تاثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم دکتر سید مرتضی قاسم زاده تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است .