خودکشی

 خودکشی خودکشی در لغت عبارت است از اینکه کسی خود را به وسیله ای بکشد و در اصطلاح نیز عبارت است از اقدام به امری که موجب مرگ خود انسان باشد  تفاوت خودکشی با قتل عمد و آدمکشی: