خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانى این جرم

جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا حقوق جزا در یک تقسیم‏بندى کلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسیم مى‏شود. حقوق جزاى اختصاصى نیز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار میگیرد: الف. جرایم علیه اشخاص؛ ب. جرایم علیه اموال و مالکیت؛ ج.جرایم‏ علیه‏ آسایش‏ وامنیت‏ عمومى. جرایم علیه اموال و …

خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانى این جرم ادامه مطلب »