آیا همه خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟

آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث است؟ قانون مدنی در ماده ۴۴۵ بطور عموم تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته است و تنها دو مورد را استثنا نموده : اول موردی که خیار شرط بقید مباشرت اختصاص بشخص مشروط له داده شده باشد (مانند ۴۴۶ قانون مدنی ) . دوم _ هرگاه …

آیا همه خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟ ادامه مطلب »