درخواست تخلیه عین مستاجره

سوال : باتوجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و آئین نامه اجرایی آن مصوب جلسه 1378/2/19 هیات وزیران ، آیا درخواست تخلیه نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟ و هزینه دادرسی آن چه مقدار است ؟