خلع ید چیست و چگونه باید دادخواست خلع ید داد؟

مقررات قانونی حاکم بر رسیدگی و اجرای خلع ید از ملک مشاع: در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی عنایت دارد: «در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک …

خلع ید چیست و چگونه باید دادخواست خلع ید داد؟ ادامه مطلب »