دادرسیهای خارجی

حقوق وکالت دادرسیهای خارجی موضوع این فصل تحقیق دربارء این مطلب است که دادرسهای خارجی که درقلمرومعینی بعمل آمده درموقع استناد وتوسل درقلمرو(۱)دیگر دارای چه آثاری است این دادرسیها درکشورمحل رسبیدگی ممکن است منشا آثار گوناگونی شوند . هردادگاه الزاما درموقع دادرسبی موضوعات مطروحه رامورد رسیدگی قرارداده ودرنتیجه دادرسی همه موقع بررسی وتحقیق قضائی یک …

دادرسیهای خارجی ادامه مطلب »