دادرسی در اسلام

زمان مطالعه: ۳ دقیقه «قاضی» معنی قضا ۱)     معنی حکم و فرمان. ۲)     خلق و پدید آوردن. ۳)     بمعنی مراتب ۴)     بمعنی اراده.