دادگاه Court

دادگاه دادگاه در لغت به معنای جای دادرسی، جایی که داد مظلوم را از ظالم ستاندند، جایی که بجرم و گناه کسی رسیدگی کردن است و در اصطلاح شعبه­ای از دادگستری است که یک یا چند نفر دادرس در آنجا به داد خواسته­های مردم رسیدگی می­کنند و حکم می­دهند.[1] دادگستری در امور مدنی و بازرگانی …

دادگاه Court ادامه مطلب »