محاکمه تاریخی مسموم کنندگان و جادوگران فرانسوی

دادگاه سوزان – محاکمه تاریخی مسموم کنندگان و جادوگران فرانسوی نویسنده : دکتر شاهکار  در تاریخ قضائی دنیا پرونده هائی تشکیل میشود که اثرات آن هرگز از خاطره هامحو نشده و درس تنبه و عبرتی است برای دیگران – چگونگی دادرسی و قضاوت یک جامعه آئینه تمام نمای تمدن و پیشرفت مردم یک مملکت است. …

محاکمه تاریخی مسموم کنندگان و جادوگران فرانسوی ادامه مطلب »