دانستنی های شناسنامه

شناسنامه از حقوق اولیه هر انسانی داشتن هویتی روشن وشفاف است و شناسنامه برگ هویت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند کسیاست که وجود ندارد. صدور شناسنامه ، انتساب اولیه هر شخص را در طبقهاجتماعی او و اینکه پدر و مادر وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلقدارند را روشن می …

دانستنی های شناسنامه ادامه مطلب »