دعوای عمومی و ویژگی های دادسرا به عنوان مرجع تعقیب آن

دعوای عمومی و مرجع تعقیب آن

دعوای عمومی و مرجع تعقیب آن دعوای عمومی یا همان تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم، توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح و دنبال می شود. در راس دادسرا، دادستان قرار دارد و مطابق ماده ۱۱ قانون آیین…