آدم ربایی

 آدم ربایی تعریف: به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود.[۱] بیان مطلب: آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی…