اصل آزادی اراده در فقه

مشاوره حقوقی اصل آزادی اراده در فقه اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک…

بررسی حکم سنگسار در فقه و حقوق بشر

بررسی حکم سنگسار در فقه و حقوق بشر وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گیر کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می‌ماند. بخش اول  چکیده…

عقد مضاربه در فقه و حقوق مدنی

حقوق وکالت عقد مضاربه در فقه و حقوق مدنی در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه،کارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از: ۱-سرمایه باید وجه نقد باشد و…

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت مشارکت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از…

بیع العربون ، بیمه ، حق و معاوضه آن در فقه

الف : بیع العربون عُرُبون یا عَرَبون وعُرُبان به معامله ای گفته می شود که درآن کالا  خریداری گردد و به صاحب آن مبلغی اندک به صورت پیش پرداخت خرید کالا پرداخت شود .براین مبنا که اگر معامله را مشتری …