ماهیت حقوقی جهیزیه چیست؟

سؤال : ماهیت حقوقی جهیزیه چیست ؟ از اقلام جهیزیه آنچه درصورت « جهازیه نامه » احصاء می نمایند و به خانه شوهر برده می شود و از شوهر امضاء گرفته می شود و در منزل مشترک مستقر می گردد…