راهنمای نگارش متون حقوقی

قرار منع تعقیب جرم افترا و نشر اکاذیب

قرار منع تعقیب جرم افترا – در این مطلب از سایت حقوق گستر یک نمونه قرار منع تعقیب در خصوص جرم افترا و نشر اکاذیب جهت آشنایی هر چه بیشتر با متن های قضایی قرار گرفته است.

به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و همچنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اِسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اِسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

بیشتر بخوانید:

افترا چیست و چه مجازاتی دارد؟

قرار منع تعقیب جرم افترا و نشر اکاذیب

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……

حسب شکایت آقای ……….. فرزند………….. علیه خانم ………… فرزند……………… دایر بر افترا و نشر اکاذیب، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت. صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی و صرف نظر از اینکه در خصوص شکایت خانم …………… علیه آقای …………… حکم برائت قطعی صادر نگردیده است و با توجه به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تظلم خواهی حق هر شهروند ایرانی می باشد و نظر به اینکه صرف طرح شکایت منتهی به رای برائت و یا منع تعقیب به دلیل فقد سوء نیت، مصداق بزه افترا محسوب نمی شود و در خصوص نشر اکاذیب نیز کتابت موضوعیت دارد و در پرونده امر دلایلی که گویای وقوع بزه نشر اکاذیب باشد موجود نمی باشد، لذا با عنایت به اصل کلی برائت و مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به موجب بند (الف) ماده 270 و 271 قانون مارالذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان …… می باشد.

نکته: انتساب رفتار مجرمانه به دیگری و عدم توانایی در اثبات صحت آن در محکمه جزایی، از عناصر متشکله بزه افترا است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.ک. فرزند ع. با وکالت آقای ح.س. علیه آقای ح.ر.، فاقد شهرت، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد، دایر بر افتراء؛ با توجه به محتویات پرونده – شکایت شاکی – شهادت شهود – مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 921007-30/07/92 و دفاعیات بلاوجه متهم تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را به 10 ضربه شلاق تعزیری در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ح.ر. از دادنامه شماره 812150 مورخ 08/12/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 ملارد که به موجب آن مشارالیه به دلیل افتراء به تحمل مجازات محکوم شده است مآلاً وارد است؛ زیرا جرم افتراء موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی متعلق وضعیتی است که رسیدگی به اتهام فردی منجر به قرار منع تعقیب یا رأی برائت می شود و در ادامه آن متهم با در دست داشتن قرار منع تعقیب یا رأی برائت علیه شاکی سابق به عنوان افتراء شکایت می نماید. به عبارت دیگر افتراء نیازمند سبق رسیدگی است که در جریان آن عجز شاکی از اثبات نسبت مجرمانه به اثبات رسیده است، علی هذا نظر به این که در پرونده حاضر چنین ترتیبی مشهود نیست به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ح.ر. صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا