جزوه آزمون وکالت
آئین دادرسی مدنی

دعوای جلب ثالث چیست و چگونه طرح می شود؟

دعوای جلب ثالث چیست و چگونه انجام می شود؟ به موجب ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی: «هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر».

مطابق این ماده حق اظهار قصد جلب ثالث و تقدیم دادخواست آن، منحصر به مرحله بدوی نیست و هریک از طرفین می توانند در مرحله تجدیدنظر نیز از این حق استفاده کنند. استفاده از این حق در مرحله تجدیدنظر مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر نیز در رسیدگی خود جلسه ای به عنوان جلسه اول دادرسی داشته باشد. در صورتی که دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد، اگر فرصت کافی برای ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای خواندگان وجود داشته باشد، با ارسال نسخه دوم و ضمائم دادخواست ورود ثالث برای خواندگان، طرفین برای همان موعد دعوت خواهند شد و در صورتی که بین زمان تقدیم دادخواست جلب ثالث و وقت رسیدگی تعیین شده برای پرونده اصلی فرصت کافی برای دعوات طرفین نباشد، به تجویز ماده 138 قانون مذکور وقت دادرسی پرونده اصلی تغییر داده شده و وقت دیگری تعیین خواهد شد. چنانچه در جلسه اول دادرسی مربوط به پرونده اصلی جلب ثالث اظهار شود، دادگاه باید پس از تنظیم صورت مجلس، دستور وقت احتیاطی داده یا به مدت سه روز از اتخاذ تصمیم خودداری تا چنانچه دادخواست جلب تقدیم شد، وقت رسیدگی مجدد تعیین شود.

بیشتر بدانید:

اعتراض شخص ثالث چیست

جلب شخص ثالث در مرحله واخواهی

دعوای جلب ثالث چیست – به موجب ماده 136 قانون مذکور: «محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید». منظور از محکوم علیه در این ماده همان واخواه یا خوانده دادخواست بدوی است و منظور از معترض علیه نیز همان واخوانده یا خواهان دادخواست بدوی می باشد.

طرفین دعوای جلب ثالث

سوال: دادخواست جلب شخص ثالث باید به طرفیت چه اشخاصی داده شود؟ مطابق ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلی شخص ثالث باید به تعداد طرفین پرونده اصلی باشد و در صورتی که دادخواست جلب ثالث تنها به طرفیت یکی از اصحاب دعوای اصلی تقدیم شود، با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد. زیرا موارد رفع نقص در ماده 53 قانون مذکور مشخص شده است و عدم ذکر شخصی که باید خوانده دعوا می بود و به عنوان خوانده معرفی نشده از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا است. در نتیجه اگر خواهان، جلب ثالث کند باید خوانده دعوای اصلی و مجلوب ثالث را خواندگان دعوای جلب ثالث قرار دهد و اگر خوانده، جلب ثالث کند باید خواهان دعوای اصلی و مجلوب ثالث را خواندگان دعوای جلب ثالث قرار دهد.

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا