دیدگاه های قضایی

اعلام ورشکستگی از سوی خوانده دعوی در جلسه رسیدگی

اعلام ورشکستگی خوانده – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع اعلام ورشکستگی در جلسه رسیدگی پرداخته شده است. ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته یا مفلس می‌گویند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود. شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

حال سوال این است که در صورتی که در اثنای رسیدگی به پرونده های حقوقی، یکی از خواندگان اعلام ورشکسـتگی کند، آیا دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی است یا باید دعوای مزبور به طور جداگانه طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ورشکستگی از تاریخ صدور حکم قطعی دارای آثار خاص خود است، اولاً، بایـد وفق ضوابط قانون تجارت دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه صالح شود و صرف اعلام شـفاهی آن کفایت نمیکند. ثانیاً، دادخواست مذکور باید منجر به صدور حکم قطعی شود تا بتوان به آن ترتیب اثر داد. لذا در مورد سؤال، دادگاه هیچ گونه تکلیفی ندارد و می تواند رسیدگی خود را ادامه دهد.

نظر اقلیت

اعلام ورشکستگی، دعوایی خاص نیست و صرفاً نشان دهنده وضعیت شخص تـاجر اسـت و حکم دادگاه از نوع احکام اعلامی محسوب میشود فلذا به صرف اعلام ورشکستگی از جانب تاجر، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به آن اسـت و مـیتوانـد در صـورت وجـود نقص، بدواً از آن رفع عیب کند. همچنین وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه بـه ارتباط آنها مکلف به صدور قرار رسیدگی توأم هر دو دعواست یـا اینکـه بایـد وفـق مـاده 19 همین قانون برای پرونده اصلی قرار اناطه صادر نماید.

نظر هیئت عالی

چنانچه خوانده، ادعای توقف کند و دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اعم از اینکه دعوای توقـف در صـلاحیت آن دادگاه یا دادگاه دیگری باشد بنا به مـلاک مقـرر در مـاده 19قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، رسیدگی به دعوا باید تاصدور حکم قطعی در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف شود. 

اعلام ورشکستگی خوانده

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا