احسان نصوحی 39 روز پیش

اعلام ورشکستگی از سوی خوانده دعوی در جلسه رسیدگی

اعلام ورشکستگی خوانده – در صورتی که در اثنای رسیدگی به پرونده های حقوقی، یکی از خواندگان اعلام ورشکسـتگی کند، آیا دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی است یا باید دعوای مزبور به طور جداگانه طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ورشکستگی از تاریخ صدور حکم قطعی دارای آثار خاص خود است، اولاً، بایـد وفق ضوابط قانون تجارت دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه صالح شود و صرف اعلام شـفاهی آن کفایت نمیکند. ثانیاً، دادخواست مذکور باید منجر به صدور حکم قطعی شود تا بتوان به آن ترتیب اثر داد. لذا در مورد سؤال، دادگاه هیچ گونه تکلیفی ندارد و می تواند رسیدگی خود را ادامه دهد.

نظر اقلیت

اعلام ورشکستگی، دعوایی خاص نیست و صرفاً نشان دهنده وضعیت شخص تـاجر اسـت و حکم دادگاه از نوع احکام اعلامی محسوب میشود فلذا به صرف اعلام ورشکستگی از جانب تاجر، دادگاه مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به آن اسـت و مـیتوانـد در صـورت وجـود نقص، بدواً از آن رفع عیب کند. همچنین وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه بـه ارتباط آنها مکلف به صدور قرار رسیدگی توأم هر دو دعواست یـا اینکـه بایـد وفـق مـاده ۱۹ همین قانون برای پرونده اصلی قرار اناطه صادر نماید.

نظر هیئت عالی

چنانچه خوانده، ادعای توقف کند و دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اعم از اینکه دعوای توقـف در صـلاحیت آن دادگاه یا دادگاه دیگری باشد بنا به مـلاک مقـرر در مـاده ۱۹قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، رسیدگی به دعوا باید تاصدور حکم قطعی در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف شود. 

نظرات کاربران

دیدگاه های زیر در مرحله بررسی حذف خواهند شد:

1- دیدگاه های حاوی توهین و مسائل سیاسی.

2- دیدگاه هایی که به غیر از خط فارسی نوشته شوند.

3- دیدگاه هایی که قبلا در همین پست توسط دیگران پرسیده و به آنها پاسخ داده شده است.