نظریات مشورتی

نظریات مشورتی در مورد دادخواست

نظریات مشورتی در مورد دادخواست – در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 20 نظریه مشورتی در خصوص دادخواست جهت استفاده کاربران سایت قرار گرفته است.

نظریه مشورتی شماره 8296/7 مورخ 26/8/1379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده 48 قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد، بنابراین درخواست سازش نیز مانند سایر درخواست ها است و باید کلیه شرایط مندرج در قانون مذکور در آن محقق شود.

نظریه مشورتی شماره 2536/93/7 مورخ 10/10/1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این ماده باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضاییه برای تامین همین منظور بوده و اصولا به همین علت، «مخصوص» تلقی می شود و با توجه به اینکه برابر ماده 54 قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش بینی لزوم طرح دعوی در برگ چاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل دهنده پرونده قضایی می باشد، بنابراین در فرضی که خواسته در محل تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می باشد که برابر قانون باید رفع شود.

نظریه مشورتی شماره 1432/7 مورخ 29/7/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دادخواست باید روی برگه های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده 51 ق.آ.د.م 1379 باشد. چنانچه اوراق چاپی در دسترس نباشد و تصویر دادخواست روی برگ های غیرچاپی دادگستری ولی مطابق شکل و اندازه و فرم های نمونه دادگستری و مشابه آن به صورت رایانه ای تهیه شده باشد پذیرش آن با رعایت سایر شرایط از جمله ابطال تمبر برگ دادخواست بلا اشکال است. اگر دعوا بدون فرم دادخواست طرح شده باشد چون شرط اساس مذکور در صدر ماده 51 رعایت نشده استدادگاه با تکلیفی مواجه نیست و مورد از موارد رفع نقص نیز نمی باشد بلکه درخواست مزبور بایگانی می شود و اصلح آن است که طی اخطاری استحضاری به تقدیم کننده اعلام شود که درخواست وی به جریان نیفتاده است و مستلزم تقدیم دادخواست است.

نظریه مشورتی شماره 2472/7 مورخ 23/4/1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به نص صریح ماده 51 ق.آ.د.م 1379، دادخواست باید روی برگ های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای همان ماده باشد یعنی نمی تواند دست نویس باشد. ولی چنانچه تصویر دادخواست روی برگ های غیرچاپی دادگستری ولی مطابق شکل و اندازه و فرم های نمونه دادگستری و مشابه آن که به صورت رایانه ای تهیه شده باشد، قانوناً از موارد رفع نقص نبوده و پذیرش آن با رعایت سایر شرایط از جمله ابطال تمبر برگ دادخواست بلااشکال است و اعمال ماده 350 قانون مرقوم در این قبیل موارد موضوعاً منتفی است.

نظریه مشورتی شماره 5505/7 مورخ 30/5/1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر برگ اول دادخواست از فرم های چاپی مخصوص باشد و بقیه آن روی اوراق غیرچاپی، عدم قبول آن مجوزی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 3253/7 مورخ 28/6/1379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر در محل فرم های چاپی مخصوص در دسترس نباشد استفاده از غیر آنها بلااشکال است.

نظریه مشورتی شماره 1317/7/ مورخ 7/7/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درخواست تقسیم ترکه به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امرو حسبی، دعوی غیرمالی است.

نظریه مشورتی شماره 1367/7 مورخ 14/7/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف دعوی ابطال اجاره نامه، غیر مالی است.

نظریه مشورتی شماره 1240/92/7 مورخ 27/6/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف دعوی صدور سند مالکیت به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک غیر مالی است در حالی که دعوی انتقال سند رسمی مالی است.

نظریه مشورتی شماره 1695 مورخ 20/8/1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوی ابطال گزارش اصلاحی اگر مربوط به امور مالی باشد دعوی مالی و اگر مربوط به امور غیر مالی باشد غیر مالی محسوب می شود.

نظریه مشورتی شماره 1717 مورخ 21/8/1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف دعوی زوجه به خواسته الزام زوج به تهیه مسکن مناسب و اسباب و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی فرض استعلام غیر مالی می باشد.

نظریه مشورتی شماره 1063/7/ مورخ 25/5/1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوی استرداد لاشه چک و سفته غیرمالی است چنانچه دارنده لاشه چک و سفته مدعی طلب به استناد آن باشد برای مطالبه وجه می تواند در قالب تقابل یا مستقل اقامه دعوی نماید و براساس آن هزینه دادرسی وصول خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 440/7 مورخ 6/3/1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درخواست تقسیم ماترک و فروش سرقفلی موروثی و تقسیم ثمن حاصله  بین وراث، دعوی غیرمالی است ولی دعوی مطالبه وجه یا مال ناشی از تقسیم از سایر وراث، دعوی مالی تلقی می شود. چنانچه در مقام اجرای حکم فروش مال موروثی، مال دیگری به فروش گذاشته شده باشد، دادگاه می تواند حسب مورد نسبت به ابطال یا تصحیح اجرائیه یا الغاء عملیات اجرایی از جمله ابطال مزایده وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره 72/7 مورخ 23/1/1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استرداد دادخواست، دعوی یا منصرف شدن ازتعقیب دعوا موجب قانونی برای استرداد هزینه دادرسی نیست.

نظریه مشورتی شماره 14/7 مورخ 9/1/1391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوی الزام فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله، غیرمالی محسوب می شود و دعوی مطالبه نفقه نیز اعم از فعلی یا آتی دعوی مالی است.

نظریه مشورتی شماره 1345/7 مورخ 5/3/1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطالبه سرقفلی در هر حال دعوای مالی است و از شمول ذیل بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین خارج است و چون مطالبه وجه معینی به عنوان سرقفلی صورت می گیرد مشمول شق الف بند 12 ماده 3 قانون مزبور است.

نظریه مشورتی شماره 2353/7 مورخ 15/4/1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف دعوی الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله غیرمالی می باشد.

نظریه مشورتی شماره 2087/7 مورخ 6/4/1389 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوی مطالبه دیه چنانچه با دادخواست داده شده باشد، مالی محسوب می شود و باید براساس بندهای 1 تا 4 ماده 63 ق.آ.د.م تقویم گردد.

نظریه مشورتی شماره 8147/7 مورخ 3/9/1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برای تشخیص مالی و غیرمالی بودن باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد و با عنایت به اینکه بر فرض استعلام اعم از اینکه دعوی خواهان مبنی بر ابطال عملیات ثبتی و ابطال اسناد مالکیت مالکین وارد تشخیص شود یا نه چون نتیجه دعوی در مالکیت طرفین موثر است چنسن دعوایی مالی محسوب می شود.

نظریه مشورتی شماره 4078/7 مورخ 16/6/ 1378 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر موضوع ارجاع شده به داور مالی اعتراض بر آن هم مالی است و اگر موضوع ارجاع شده به داور غیر مالی باشد، اعتراض به آن هم غیر مالی است و به همان دادگاهی که دستور ابلاغ رای صادر کرده است تقدیم می شود.

نظریات مشورتی در مورد دادخواست نظریات مشورتی در مورد دادخواست

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا