جزوه آزمون وکالت
دانشکده حقوق

ترمینولوژی حقوقی شماره 6

ترمینولوژی حقوقی شماره 6 – در این مطلب و مطالب مشابه آن معانی اصطلاحات و لغات کاربردی رشته حقوق برای استفاده کاربران سایت حقوق گستر قرار گرفته است.

قبلا شماره ۱ تا ۱۵ در مطلب مربوط به ترمینولوژی حقوقی شماره ۱ در سایت قرار داده شده است.

شماره ۱۶ تا ۳۰ در مطلب مربوط به ترمینولوژی حقوقی شماره ۲ در سایت قرار گرفته است توصیه می شود این مطلب را نیز بخوانید.

66- امین موقت محجور: شخصی که درخواست حجر او شده دادگاه می تواند قبل از صدور حکم حجر و یا بعد از صدور حکم حجر و قبل از قطعی شدن آن، محجور را از تمام یا بعض تصرفات در اموال خود موقتاً ممنوع سازد در این صورت دادگاه امینی را موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می کند.

67- امین موقوفه: در صورت اثبات خیانت متولی موقوفه حاکم به او ضم امین می کند.

68- امین ولی قهری: ولی قهری هرگاه خیانتش نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت دادستان در دادگاه اثبات شود به او ضم امین می شود.

69- اناطه: الف) به معنی عام عبارت است از توقف رسیدگی به دعوی اصلی بر رسیدگی به امر دیگر که باید پیش از رسیدگی به دعوی اصلی مختومه گردد.  ب) به معنی خاص – حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر (اعم از مدنی و کیفری و اداری) است.

70- انتفاع: قسمی است از مال که از طریق اباحه آن به غیر برای منتقل الیه «حق انتفاع» حاصل می شود (ماده 40 قانون مدنی).

شماره ۳۱ تا ۴۵ در مطلب مربوط به ترمینولوژی حقوقی شماره ۳ برای شما آماده شده است.

شماره ۴۶ تا ۵۵ از اصطلاحات حقوقی را در ترمینولوژی شماره ۴ بخوانید

71- انتقال دین: هرگاه بدون تبدیل تعهد شخص ثالث دین مدیون را بر ذمه خود گیرد این را انتقال دین نامند. رضایت بستانکار شرط انتقال دین است. ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال دین قرار دارند.

72- انتقال طلب: نقل حق بستانکار به وسیله او به دیگری. رضایت بدهکار شرط صحت این نقل نیست (ماده 292 قانون مدنی).

73- انتقال قهری: انتقال مال منقول یا غیرمنقول یا مطالبات کسی به دیگری بدون اینکه سبب این انتقال توافق طرفین باشد مانند انتقال اموال مورث به ورثه.

74- انعزال: زوال خود به خودی صفت نمایندگی در امور عمومی (مانند وزارت) یا خصوصی مانند قیمومت و وکالت و غیره. در مقابل عزل به کار می رود.

شماره 56 تا 65 را در ترمینولوژی شماره 5 بخوانید

75- انفال: اموالی است که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام (پیغمبر یا امام) می باشد. این اموال عبارتند از: اراضی انفاق، جنگل های طبیعی و نیزارها و نظایر آنها، اموال کسی که وارث قانونی ندارد، دریاها و اقیانوس ها و رودهای طبیعی که مالک اشخاص شناخته نشده است، آنچه از دریاها و رودها صید می شود مانند مروارید و ماهی و غیره. ترمینولوژی حقوقی شماره 6

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا