جزوه آزمون وکالت
دانشکده حقوق

سوالات آزمون وکالت 1396

سوالات آزمون وکالت 1396 – متن سوالات آزمون وکالت 1396 به صورت اختصاصی تایپ و در سایت حقوق گستر قرار گرفته است. کاربران محترم می توانند فایل کامل سوالات را در قالب  pdf در انتهای این مطلب دانلود نمایند. سوالات از سایت سازمان سنجش دریافت شده است. توجه داشته باشید که این مطلب از سایت حقوق گستر در سال ۱۴۰۰ بروز رسانی شده است.

دانلود کنید:

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۸

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۵

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۴

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۳

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۲

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۱

سوالات آزمون وکالت ۱۳۹۰

سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۹

سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۸

 

1. در ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ، اﺑﺘﺪا زﻫﺮه و ﺳﭙﺲ ﭘﺪرش ﻋﻠﻲ ﻓﻮت می ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎرتنداز: ﻳﻚ، ﺑﺮادر اﺑﻮﻳﻨﻲ، ﻳﻚ ﺑﺮادر اﺑﻲ و ﻳﻚ ﻧﻮه دﺧﺘﺮي(زﻫﺮه ﻓﺮزﻧﺪ).ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻓﺮاد، وارث ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ؟
1) ﺑﺮادر اﺑﻲ
2) ﺑﺮادر اﺑﻮﻳﻨﻲ
3) نوه دﺧﺘﺮي
4) ﺑﺮادر اﺑﻮﻳﻨﻲ و ﻧﻮه دﺧﺘﺮي

2. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﻓﻮت ﻛﻨﺪ و وﻛﻴﻞ ﺑﺪون اطلاع از فوت، ﻣﻮﺿﻮع وﻛﺎﻟﺖ را ﺑﻌﺪاً دﻫﺪ ، ﻛﺪام ﻣﻮرد درﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت وﻛﻴﻞ، ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
1) ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻏﺒﻄﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
2) ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﻓﻮت، ﻧﺎﻓﺬ است.
3) ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ است.
4) ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ.

3. ﺷﺨﺺ «اﻟﻒ»، ده ﺗﻦ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از بازرگانی ﺧﺮﻳﺪاري می کند و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ می ﺷﻮد ﻛﻪ ﻇﺮف دوماه، ﻣﺒﻴﻊ را از کارخانه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻴﻢ، ﺧﺮﻳﺪار آن را ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺎورزان ﺗﻮزﻳﻊ و ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم می ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ به ﻋﻠﺖ اﻫﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮده است ﻛﺪام ﻣﻮرد درﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ «اﻟﻒ»، ﺻﺤﻴﺢ، اﺳﺖ؟
1) ﺷﺨﺺ «اﻟﻒ» ﺣﻖ دارد اﻟﺰام ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻي ﺳﺎﻟﻢ را درﺧﻮاﺳﺖﻛﻨﺪ.
2) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺮداد ﻛﺎﻻي ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻊ، اﻟﺰام ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻤﻜﻦ نیست.
3) اساساً ﺣﻖ ﻓﺴﺦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ راه اﺣﻘﺎق حق ﺧﺮﻳﺪار، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ از ﺳﻮي ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ.
4) ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮدن ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻘﻂ اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ما به اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻي ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻌﻴﻮب وﺟﻮد دارد.

4. در اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﻜﻠّﻢ اﺳﺖ ﺑﻮده، ﻋﻘﺪ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﻗﺒﻮل کرده است. اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﻲ دارد؟
1) ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
2) ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪي آن ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اﺳﺖ.
3) با امکان تکلّم، اﺷﺎره ﺑﺮاي ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
4) ﻓﻘﻂ درﺻﻮرﺗﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜلّم نباشد.

5. ﺑﻪ ﻣﻮجب ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ، ﺷﺨﺺ «اﻟﻒ» ﻣﺘﻌﻬﺪ شده است درﺧﺘﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ «ب» را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل به ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﻲ آﺑﻴﺎري کند، وﻟﻲ به ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺴﻤﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺷﺮط ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻛﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
1) به ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﺸﺮوط از اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﺎف است.
2) به ﻋﻠﺖ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺷﺪن ﺷﺮط، ﺷﺮط ﺑﺎﻃﻞ وﻟﻲ ﻋﻘﺪ ﺻﺤﻴﺢ است.
3) ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺷﺪن ﺷﺮط، ﻣﺸﺮوط ﻟﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﺣﻖ فسخ دارد.
4) امکان اجرای شرط، با رجوع به حاکم وجود دارد.

6. ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح، ﻣﻬﺮﻳﻪ زوﺟﻪ به ﺻﻮرت ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ و ﻣﻌﺎدل یک صد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه است. اﺻﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق زوﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
1) ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ از ﺳﻮي زوﺟﻪ اﺳﺖ.
2) ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زوﺟﻪ و ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ زوج نیست.
3) ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زوﺟﻪ و ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ زوج اﺳﺖ.
4) ﻣﻨﻮط به ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ.

7. ﺧﺮﻳﺪار ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺶ ﻃﻼ، آن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ گردن ﺑﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ می ﻛﻨﺪ. درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻠﻒ ﺣﻜﻤﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، درﺧﺼﻮص اﻗﺎﻟﻪ، ﻛﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
1) ﺧﺮﻳﺪار ﭘﺲ از اﻗﺎﻟﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﻊ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺸﺎﻋﻲ در ﻋﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ.
2) ازدﻳﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻞ ﺧﺮﻳﺪار، ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﺎت ﻣﺘﺼﻠﻪ ﺗﻠﻘﻲ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﻊ است.
3) ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺴﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ است.
4) اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻣﺎﻧﻊ اﻗﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

  

جهت دانلود فایل سوالات بر روی عبارت روبرو کلیک کنید: دانلود

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر
پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا