جزوه آزمون وکالت
دانشکده حقوق

ترمینولوژی حقوقی شماره 11

ترمینولوژی حقوقی شماره 11 – در این مطلب و مطالب مشابه آن معانی اصطلاحات و لغات کاربردی رشته حقوق برای استفاده کاربران سایت حقوق گستر قرار گرفته است.

شماره ۱ تا ۱۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی مطالعه کنید.

شماره ۱۶ تا ۳۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۲ مطالعه کنید.

شماره ۳۱ تا ۴۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۳ مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید

شماره ۴۶ تا ۵۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۴ مطالعه کنید.

شماره ۵۶ تا ۶۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۵ مطالعه کنید.

شماره ۶۶ تا ۷۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۶ مطالعه کنید.

126- ترک انفاق: ندادن نفقه واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت.

127- تصفیه ترکه: عبارت است از تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و اخراج مورد وصیت از ماترک. متصدی عمل به امور فوق را در اصطلاح عمل به امور فوق را در اصطلاح مدیر تصفیه و مدیر ترکه می نامند.

128- تسبیب: وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل منشا ضرر به وسیله خود فاعل، به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و به عابرین حمله کند.

129- اصل تسلیط: در فقه هرکس در مال خود حق هرگونه تصرف که مخالف شرع نباشد را دارد. این اصل از حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» گرفته شده است. مطابق قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است (ماده 30 قانون مدنی).

130- تسلیم: تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف یا قرار دادن مورد معامله تحت اختیار طرف.

131- تصرف: عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

شماره ۷۶ تا ۹۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۷ مطالعه کنید.

شماره ۹۱ تا ۱۰۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۸ مطالعه کنید.

شماره ۱۰۱ تا ۱۱۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۹ مطالعه کنید.

شماره 116 تا 125 اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره 10 مطالعه کنید.

132- تصرف به عنوان مالکیت: کسی که متصرف مالی باشد فرض قانون این است که تصرف او تصرف به عنوان مالکیت محسوب است.

133- تعدی: تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق غیر.

134- تعدیل: شهادت بر عدالت کسی را گویند. در مقابل تعدیل اصطلاح جرح استعمال می شود.

135- تعلیق در انشا: یعنی بلاتکلیف بودن انشا به طوری که قصد انشا کامل نباشد و کمال آن محتاج به پیدایش عامل دیگر باشد.

136- تعلیق در مُنشا: به نظر غالب فقها و قانون مدنی (ماده 189) تعلیق در  انشا محال است ولی تعلیق در منشا محال نیست یعنی ممکن است بین قصد انشا و آثار ناشی از آن قصد فاصله زمانی واقع شود به همین جهت در ماده 189 همه تاثیر قصد انشا را موقوف به وجود امر دیگری کرده است.

137- تعلیق عقد: آن است که اثر حاصل از عقد که در همان حال عقد موجود می شود به علت نحوه مذاکرات طرفین به طور ناقص موجود شود و زوال آن نقص بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد.

138- تعهد: عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضای عقد ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند.

139- تعهد به ضرر ثالث: اگر در قرارداد بین دو نفر تعهد بر ضرر ثالث به وجود آید آن تعهد فضولی بوده و نافذ نیست.

140- تعهد به نفع ثالث: هرگاه دو یا چند نفر قراردادی منعقد کنند و از یکی از تعهدات ناشی از آن قرارداد، ثالثی منتفع شود (یعنی ثالث متعهدله آن تعهد قرار داده شود) آن تعهد را تعهد به نفع ثالث گویند. ترمینولوژی حقوقی شماره 11

پرسش و پاسخ دانشجویان حقوق

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا