دانشکده حقوق

ترمینولوژی حقوقی شماره 12

ترمینولوژی حقوقی شماره 12 – در این مطلب و مطالب مشابه آن معانی اصطلاحات و لغات کاربردی رشته حقوق برای استفاده کاربران سایت حقوق گستر قرار گرفته است.

شماره ۱ تا ۱۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی مطالعه کنید.

شماره ۱۶ تا ۳۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۲ مطالعه کنید.

شماره ۳۱ تا ۴۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۳ مطالعه کنید.

شماره ۴۶ تا ۵۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۴ مطالعه کنید.

شماره ۵۶ تا ۶۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۵ مطالعه کنید.

شماره ۶۶ تا ۷۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۶ مطالعه کنید.

141- تفریط: عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

142- خیار تفلیس: هرگاه کسی متاعی را بفروشد و سپس حکم افلاس خریدار صادر گردد در این صورت بایع متاع اختیار فسخ بیع و استرداد متاع خود (با رد ثمن) را در صورتی که نزد خریدار باشد دارد و می تواند از حق فسخ مذکور استفاده نکند و جزء غرما باشد این خیار در ماده 380 قانون مدنی منظور شده است.

143- تفویض بضع: ترک ذکر مهر در نکاح دائم و یا شرط عدم مهر در آن. نکاح صحیح است و زوجه را مفوَضه البضع نامند (ماده 1087 قانون مدنی).

144- تفویض مهر: برگزار کردن تعیین مقدار مهر در نکاح دائم به نظر زوج یا زوجه یا ثالث (ماده 1089 قانون مدنی).

145- تقاص: تصاحب مال مدیون منکر دین و یا ممتنع از پرداخت،‌از طرف بستانکار و بدون مراجعه به دادگاه اگر خوف فتنه نباشد.

146- تقسیم: تفکیک حصه هریک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا (ماده 591 قانون مدنی) یا از طریق حکم دادگاه در صورتی که بین همه شرکا تراضی واقع نشود (تقسیم اجباری – ماده 591 ق.م) یا برخی از شرکا غایب مفقود الاثر یا محجور باشند.

شماره ۷۶ تا ۹۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۷ مطالعه کنید.

شماره ۹۱ تا ۱۰۰ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۸ مطالعه کنید.

شماره ۱۰۱ تا ۱۱۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۹ مطالعه کنید.

شماره ۱۱۶ تا ۱۲۵ اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره ۱۰ مطالعه کنید.

شماره 126 تا 140 اصطلاحات حقوقی را در مطلب ترمینولوژی حقوقی شماره 11 مطالعه کنید.

147- تقسیم اجباری: تقسیم مال مشاع به حکم دادگاه را گویند.

148- تقسیم به تراضی: تقسیم مال مشاع به تراضی شرکا را گویند.

149- تقسیم به رد: تقسیمی است که بدون دادن اضافه از خارج به بعضی از شریکان نتوان مال مشترک را تقسیم کرد و این غالباً در مال قیمی اتفاق می افتد.

150- تقسیم تعدیل: در صورتی که نتوان در تقسیم برای هر شریک از همه اموال مشترک حصه ای معین کرد ولی بتوان بدون دادن اضافه از خارج به بعضی از شریکان مال مشترک را تقسیم کرد مانند تقسیم یک خانه و یک اتومبیل بین دو شریک به طوری که خانه به علت کوچکی قابل تقسیم نباشد ولی ارزش خانه مساوی اتومبیل باشد و خانه را به یکی و اتومبیل را به دیگری دهند. ترمینولوژی حقوقی شماره 12

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا